Bevrijdingspastoraat 

 PDF - WORD

Beste vrienden,

Jezus is niet alleen onze redder Hij is ook onze bevrijder. Onze redding door het kostbaar bloed van onze Heer en Heiland gaat veel verder dan het “later in de hemel mogen komen”. God heeft in Christus, de hemel (Zijn geestelijk Koninkrijk) 2000 jaar geleden al op aarde gebracht. Te veel kinderen van God hebben “leren leven” met angsten, fobieën, trauma’s etc. en kijken uit naar die grote dag dat zij hiervan zullen zijn verlost. En terecht, de aarde zucht en is in barensnood, het raakt ons allemaal, maar het is mijn hartelijk verlangen dat u oog krijgt voor datgene wat er nu al voor ons ter beschikking is. God wil ons nu al bevrijden in de weg van aanbidding, geduld en gehoorzaamheid. Weet u waarom? ….dat wij, bevrijd van onze vijanden, hem zouden kunnen dienen, zonder vrees, toegewijd en oprecht, ons leven lang (Lukas 1:74-75). Gods verlangen voor u is dat u nu in het Koninkrijk leeft, de praktijk ervaart, het onderzoekt en op ontdekking gaat, het toe past, en geniet van het leven met de voordelen, beloften, en voorrechten van de Hemel op aarde: Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei (Grieks = alle, elke, alles) geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus (Efeziërs  1:3). Laat het avontuur beginnen!

Deze “beknopte” handleiding over bevrijdingspastoraat is bedoeld om “gevangenen” naar de vrijheid in Christus te leiden. Bevrijdingspastoraat gaat niet over demonen, maar over het helpen van broeders en zusters in de Heer om hun gebondenheid te overwinnen en om te zetten in geestelijk vrijheid en overwinning in Christus.

1.1 Wat is bevrijdingspastoraat?
Bevrijdingspastoraat is een vorm van pastorale begeleiding van christenen die te maken hebben met de gevolgen van geestelijke strijd, die hun (geloofs)leven op verschillende gebieden in meer of mindere mate bepalen. Bevrijdingspastoraat kan worden gezien als een toepassing van de Bijbelse boodschap van onderwijs over geestelijke strijd en kan als zodanig worden toegepast als onderdeel van bredere pastorale zorg. Gesteld kan worden dat de functie van begeleiding en helen het meest dominant zijn, waarbij het helen betrokken is op innerlijke genezing, het afbreken van bolwerken, rechtsgronden wegnemen en indien nodig demonen uitdrijven (verdrijven). De functie verzoenen komt als onderdeel van de begeleiding in bijna alle gevallen voor. De functie bijstaan en nazorg is essentieel, zodat blijvende vruchten zichtbaar zullen zijn. Bevrijdingspastoraat wordt, op dit moment, veelal buiten de kerkelijke gemeente toegepast, echter samenwerking en het zoeken van toenadering is essentieel tussen alle belanghebbenden, teneinde een allesomvattende pastorale zorg te kunnen bieden aan mensen, waarbij nazorg en een structureel gezond geestelijk leven van essentieel belang zijn. Gods woord is altijd het eerste uitgangspunt en ervaringen zijn zeker niet onbelangrijk maar komen op de tweede plaats. Daarnaast is het essentieel om het juiste Bijbelse mensbeeld te hanteren van geest, ziel en lichaam zoals geschrevenMoge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 5:23).Wij willen hen die geloven begeleiden in het omgaan met (de gevolgen van) geestelijke strijd in hun leven met als doel het ontdekken en ervaren van wat vrijheid in Jezus Christus is.

Spreek de radelozen moed in: Wees niet bang, jullie God is in aantocht. Wraak en vergelding vergezellen hem, Hij komt jullie bevrijden.’ (Jesaja 35:4)

1.2 Gevangenschap.
Als we over bevrijdingspastoraat spreken zitten we blijkbaar gevangen. De bijbel leert ons dat er twee machten actief zijn: God en satan, licht en duisternis, zegen en vloek, leven en dood, etc. Net zoals er hemelse gewesten zijn, zijn er ook plaatsen of regio's van de duisternis (Jesaja 42:7, 49:8-9). Beide zijn voortdurend actief op het land van de levenden. In Galaten 5:17 lezen we: deze twee krachten zijn constant met elkaar in strijd en uw keuzes zijn nooit vrij van dit conflict. Graag wil ik dit nader met u uitwerken.

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6:12)Blijkbaar hebben we niet te strijden tegen vlees en bloed (alles in de zichtbare wereld), maar tegen boze machten in de onzichtbare wereld die deze wereld beheersen. In Efeziërs 2:2 wordt satan de machtige prins in de lucht (onzichtbare wereld) genoemd. In 1 Johannes 5:19 staat: We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Satan heeft dus veel macht in deze wereld, echter als we “de wereldbeheersers dezer duisternis”  goed lezen staat er eigenlijk dat deze kwade beheersers alleen heersen over diegenen die (nog) bij dit wereldse systeem horen.

Gelukkig leeft een Christen wel in deze wereld, maar is niet van deze wereld, en behoort niet (meer) tot dit aardse systeem, maar is burger van het (geestelijk) Koninkrijk van God en valt dus onder de heerschappij van God (licht, zegen, leven, etc.): Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde (Kolossenzen 1:13).  Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten (Filippenzen 3:20).

Een Christen die burger is van het (geestelijk) Koninkrijk van God heeft de beschikking hier in zijn of haar aardse lichaam over alle voordelen die dat Koninkrijk met zich mee brengt zoals geschreven: Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus (Efeziërs 1:3)We leven echter nog in bezet gebied, genoemd aarde, waar satan de prins van de lucht is en in Galaten 5:17 hebben we gelezen dat we nooit vrij zijn van dat conflict.

Hoe manifesteert deze strijd zich dan in het leven van een Christen? Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel (1 Petrus 2:11).

 • Christenen worden hier op aarde inderdaad “bijwoners en vreemdelingen” genoemd en zijn dus burgers van een hemels Koninkrijk.
 • Maar het is in dit verband een vermaning om niet aan je aardse (vleselijke) verlangens toe te geven, want deze voeren strijd tegen je ziel.
 • Omdat we als Christenen nog niet in de ideale situatie leven (de nieuwe hemel en de nieuwe aarde), maar in door satan bezet gebied, kunnen we als vrijgekochte kinderen van God door het bloed van het Lam en dus als burgers van het geestelijk Koninkrijk, blijkbaar met delen van onze ziel (ons geestelijk deel), participeren in de donkere geestelijke gewesten. En dat als gevolg van het door ons zelf toegeven aan onze aardse vleselijke begeerten of last hebben van anderen die dat doen.
 • Hier zien we dus dat de strijd inderdaad geestelijk is, dat onze ziel hier een belangrijke rol in speelt en dat we door te zondigen niet ons verblijf op de nieuwe hemel en aarde verkwanselen, maar wel onze positie aan deze kant van het leven. We kunnen onze ziel blijkbaar deels in gevangenschap brengen, onder controle van satan. Hier zien we dus duidelijk het verband tussen de duistere onzichtbare wereld en ons zichtbare aardse bestaan op de planeet aarde. We leven in een oorlogsgebied en moeten dus strijden. Vandaar dat Efeziërs 6:12 verder gaat met de geestelijke wapenrusting.

Het beste is natuurlijk om je te onthouden van vleselijke begeerten (zonden), maar ja, niemand is zonder zonden en we zijn op deze wereld nooit vrij van dit conflict. Naast het feit dat we gewoon de strijd moeten aangaan heeft God tijdens dit aardse bestaan daar een oplossing voor: Laat uw ziel verplegen! Net zoals er hemelse gewesten zijn, zijn er ook plaatsen of regio's van de duisternis. Beide zijn voortdurend actief op het land van de levenden. Ieder van ons, christenen en niet christenen, zijn in meer of mindere mate in gevangenschap. Afhankelijk van de mate waarin u Gods (geestelijke) Koninkrijk bent binnengetrokken, reeds hier op aarde, worden delen van uw ziel (uw spirituele deel) in gevangenschap gehouden in donkere spirituele plaatsen (Hades, dodenrijk). Zie bijvoorbeeld: Psalm 31:8,10 (NBV), 33:19 (NBG), Job 33:30 (NBG) en 1 Petrus 2:11 (NBV & NBG). Weet u wat de uitwerkingen zijn van deze gevangenschap (in de donkere geestelijke wereld) in uw zichtbare leven: De gaven van Satan: angst, gebrokenheid, eenzaamheid, verdriet, onrust, geweld, apathie, nutteloosheid, afwijzing, depressie, strijd in je denken, twijfel, roddel, criminaliteit, onveiligheid, onrust, u ervaart Gods aanwezigheid niet, vijandigheid, jaloezie, woede-uitbarstingen, zelfzuchtige ambitie, onwetendheid, frustratie, verdeeldheid, afgunst, mishandeling, dronkenschap, enz. Wij willen u graag vrolijk en levend zien voordat u uw aardse lichaam verlaat. Lees daartoe eens Jesaja 12 en 55. Laat uw ziel verplegen. David een man naar Gods hart (1 Samuel 13:14) was zich ten volle bewust van de positie van zijn ziel in gevangenschap en dat Hij Gods hulp hiervoor nodig had (uit de NBG vertaling Psalm 25:1, 33:20, 19:8, 23:3, 25:20, 16:10-11, 1 Petrus 2:25, Matthéüs 11:29). Laat uw ziel verplegen!

Tot slot, tegenover de gaven van satan heeft God natuurlijk Zijn gaven gesteld die werkzaam zullen zijn in uw zichtbare aardse leven als uw ziel in het onzichtbare Koninkrijk van God participeert: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22). 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 8 De liefde vergaat nimmermeer(1 Korintiërs 13:4-8).

Gebondenheid bij christenen: Dat satan een christen aan kan vallen, daar zijn we het als christenen wel over eens. Over het verschijnsel dat een christen onder de invloedssfeer kan zijn van duistere krachten of demonen zijn de meningen nogal verdeeld. Het Griekse woord voor bezeten is‘daimonizomai’, wat betekend ‘in de macht van een demon zijn’. Het begrip ‘bezeten’ duidt namelijk op een totale controle door één of meer demonen. Een christen, die opnieuw geboren is, kan niet op deze wijze door demonen bezeten (d.w.z. volledig door demonen gecontroleerd) zijn. Het begrip ‘door demonen bezeten zijn’ is daarom een vertaling die eerder verwarring dan helderheid schept. Een nauwkeuriger vertaling zou zijn: ‘gedemoniseerd’ of‘het hebben van een demon’, hetgeen wil zeggen dat sommige gebieden van het leven onder de macht en invloed van een demon zijn. In dit geval gebruiken wij veelal de term ‘gebonden zijn’.                     Naast de vele ervaringen vanuit de praktijk van bevrijdingspastoraat is natuurlijk het beste om Gods woord hier te laten spreken:

 • Een voorbeeld van een Christenvrouw uit de bijbel die bezet was en door Jezus bevrijdt: Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt? (Lucas 13:16).
 • Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.4Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel (2 Korintiërs 11:3-4). Door de bediening van Paulus hadden deze christenen de Heilige Geest ontvangen. Als Paulus spreekt van ‘een andere geest’ die ze niet ontvangen hebben, bedoelt hij een geest die niet heilig is, een misleidende demon dus. Wedergeboren christenen, die de Heilige Geest ontvangen hebben, kunnen misleid worden om zo een valse geest (een demon) te ontvangen. Wat opent een deur voor die demon? Het aanvaarden van ‘een ander evangelie’ die een ‘andere Jezus’ brengt. In dit verband is de volgende tekst ook van toepassing: Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten (demonen) volgen (1 Timoteüs 4:1).
 • Wij, of liever: ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de satan heeft het ons belet (1 Tessalonicenzen 2:18). Paulus zelf, een kind van God, had hier echt ‘een en andermaal’ letterlijk last van satan.
 • 1 Johannes 4:1-4 leert ons ook dat we de geesten (die op ons afkomen, of ons willen beïnvloeden) moeten beproeven of dat ze uit God zijn. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten (leringen van demonen) zijn in de wereld uitgegaan.
 • en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen hield (2 Timoteüs 2:26). Dit gaat over christenen die uit het spoor der waarheid geraakt zijn (2 Timoteüs 2:18) en in de strik des duivels zijn geraakt, dus onder invloed van demonen zijn geraakt.
 • Paulus zelf ontvangt een engel van satan (demon) en God verlost hem er niet van: Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen (2 Korintiërs 12:7).  

 

1.3 Occultisme.
Occultisme is de manier bij uitstek om in het krachtenveld van Satan terecht te komen. We hebben kennis van de geestelijke wereld nodig en onderscheid van geesten (1 Korintiërs 12:10) om het verschil te zien tussen wat goed en kwaad is. De kern van het occultisme vinden we verwoord in Openbaring 13:2, waar staat: En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.’ De draak is niemand anders dan satan zelf (Openbaring 12:9), die zijn kracht verleent aan mensen die hem aanroepen en/of zich met hem willen verbinden. Het maakt hem niet uit of zij dit uit onwetendheid doen of dat zij zich hier volledig van bewust zijn. Satan geeft ieder die dit wil, zijn kracht, zodat zij afhankelijk van hem worden en zij in zijn macht komen. Hij geeft mensen zijn kracht om hen uiteindelijk van hem afhankelijk te maken en hen van God weg te trekken en te vernietigen. En zoals de kinderen van God niet uit eigen kracht wonderen en tekenen kunnen doen (Handelingen 3:12), kunnen ook zij, die occultisme bedrijven, dit niet uit eigen kracht: Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen’ (Openbaring 16:14). Zij, die occultisme bedrijven, maken gebruik van de ‘energeia satanas’ (‘de werkingen van satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen’, 2 Thessa-lonicenzen 2:9, Mattheüs 24:24, Marcus 13:22). Deze energeia’ (letterlijk: energie’ of ‘kracht’) heeft satan oorspronkelijk van God gekregen. Na zijn val bezit hij nog steeds deze bovennatuurlijke kracht, maar gebruikt deze voor zijn eigen verheerlijking, om mensen te misleiden en van God weg te trekken om hen in zijn macht te krijgen. De tekenen en bedrieglijke wonderen zijn satans sluwe imitatie van de gaven van de Heilige Geest. In het occultisme gebruiken de aanhangers (misschien in onwetendheid) de occulte (demonische) krachten, doordat zij zich verbinden aan occulte geesten. Zij geven hun ziel en zaligheid, hun kracht en macht aan deze demonen (Openbaring 17:13). Daarom is occultisme een zonde tegen de eerste twee van de tien geboden en zijn de gevolgen (occulte belasting!) vaak merkbaar ‘tot in het derde en vierde geslacht’ (Exodus 20:3-5).

1.4 Een juiste focus en balans. 
Er zijn twee machten op deze aarde werkzaam, die van God en satan. Deze twee zijn niet met elkaar  te vergelijken, dat doen we dan ook niet, want wie is als onze God?

 • Onze focus en uitgangspunt is: en Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus (Efeziërs 2:6). Daar waar Gods (geestelijk) Koninkrijk regeert geldt in steeds meerdere mate hier al op aarde: En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren (Openbaring 22:3). Heilig en dicht bij God leven is nog steeds de beste remedie om in vijandelijk gebied, genoemd de aarde, in vrijheid en bescherming te leven. Daar waar Gods licht is verdwijnt de duisternis als vanzelf, zoals geschreven: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (Johannes 1:5).Realiseer uw positie in Christus: Wij zijn met Hem gezeten in de hemelse gewesten! … want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst (1 Johannes 4:4). Daarnaast is lofprijs de manier bij uitstek om de vijand te verdrijven!
 • Wij realiseren ons echter ook dat we in bezet gebied leven: Jezus heeft de vijand reeds 2000 jaar geleden verslagen, echter Hij gebruikt ons mensen om terrein terug te winnen hier op aarde zoals geschreven: Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen (Openbaring 12:11). Realiseer u dat deze strijd tweeledig is: Jezus heeft het fundament gelegd, en wij moeten daarop verder bouwen om terrein hier op aarde terug te winnen. De nieuwe hemel en aarde is al in kannen en kruiken, daar hoeven en kunnen wij niets aan doen, maar hier nemen we onze positie in Christus in en zeggen en proclameren: Spreek de radelozen moed in: Wees niet bang, jullie God is in aantocht. Wraak en vergelding vergezellen hem, Hij komt jullie bevrijden.’ (Jesaja 35:4).

Iedere variant en mix tussen deze twee opties is denkbaar. Soms moeten we broeders en zusters heel ver weghalen (lostrekken) uit het gebied van satan door satan letterlijk te verdrijven in de naam van Jezus en recent heb ik ook meegemaakt dat niets hielp om de vijand te verdrijven. Uiteindelijk zijn we ons alleen gaan focussen op onze positie in Christus, lofprijzen en een heilige levenswandel en stap voor stap kwam deze broeder in Zuid Afrika vrij. Soms is het gewoon proberen, maar vooral ook het één doen en het ander niet laten. En vergeet niet dat God heel veel aan ons heeft gedelegeerd. Ik zal u een voorbeeld geven: Als wij bidden (vragen) “God wilt u deze demon wegsturen” dan leert de bijbel dat God dat niet doet, omdat God deze autoriteit aan ons heeft gedelegeerd en wij dus zelf moeten zeggen “Demon, ga uit in de naam van Jezus!”.

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, 3 HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. 4 Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER,’ want ik ben van mijn vijanden verlost (Psalm 18:2-4). Een geweldige bevrijdingspsalm om eens helemaal door te lezen.

2. Vier belangrijke elementen in bevrijdingspastoraat.

 • Innerlijke genezing: Vaak als iemand is misbruikt, afgewezen, gekwetst of pijn aangedaan, op wat voor manier dan ook, is er een emotionele wond die moet worden hersteld. Demonen zullen deze wonden en zwakke punten gebruiken om ons in gevangenschap te houden of opnieuw binnen te komen. Innerlijke genezing is een cruciale stap in het totale genezingsproces dat moet plaatsvinden in het leven van velen die op zoek zijn naar verlossing.
 • Afbreken van bolwerken (emotionele blokkades): Bolwerken zijn onjuiste denkpatronen die mensen in de tijd ontwikkelen en worden vaak opgezet en gevoed door demonen met leugens en bedrog. Misleiding is een van de belangrijkste wapens van de duivel, omdat het de bouwstenen zijn voor een bolwerk. Demonen gedijen op bolwerken, en gebruiken ze om mensen te belasten en te kwellen. Het niet (volledig) afbreken van bolwerken kan de bevrijding ophouden en voorkomt dat we in volledige geestelijke vrijheid kunnen wandelen.
 • Rechtsgronden wegnemen: Rechtsgronden zijn zaken die demonen het recht geven om ons in gevangenschap te houden. Veelal voordat er bevrijding kan plaatsvinden of demonen kunnen worden uitgedreven is het belangrijk om deze rechtsgronden te herkennen en weg te nemen.
 • Het uitdrijven van demonen: Dit vereist twee basiselementen: Kennis van uw autoriteit in Jezus Christus over de machten van de vijand en geloof en vertrouwen in die autoriteit. Demonen worden uitgedreven met een simpel commando als: Ik gebied je demon van angst in de naam van Jezus “ga uit”. Verder doet het begrip “verdrijven” meer recht aan de meeste situaties dan “uitdrijven”.

In het algemeen is het goed voor de persoon die bevrijding wenst om de checklist (zie verder in dit document) in te vullen om inzicht te krijgen in de achtergrond van de persoon, de aard van de gebondenheid, de wortel of bron van het probleem, alsmede de rechtsgronden, bolwerken en welke kwade geest dan ook die de persoon gebonden houdt. Begin dan te werken om innerlijke genezing te ontvangen, verbreek alle rechtsgronden, breek alle bolwerken af en drijf alle demonen uit die moeten vertrekken.

Het is altijd nuttig om enig inzicht te hebben in de aard van de specifieke demonen, wat ze doen, hoe ze binnenkomen, hoe ze gewoonlijk opereren etc. De bijbel spreekt bijvoorbeeld van demonen van doofheid, blindheid, angst etc.

3. Vergeet niet waar het werkelijk om gaat. 
Geef niet te veel aandacht aan demonen, vloeken en de aard en werking van de vijand. Bij bevrijdingspastoraat gaat het om Jezus, Hij is de bevrijder en heeft de vijand overwonnen. Het gaat om het helpen van geliefde broeders en zusters om in vrijheid te kunnen wandelen en leven. Zelf besteed ik 95% van mijn aandacht aan Gods goedheid en macht en 5% om de vijand uit te drijven.

4.1 Nadere uitwerking van innerlijke genezing.

 • God wil uw wonden, pijn en zorgen op zich nemen: Gods liefde voor ons wordt volmaakt zichtbaar in het lijden en sterven van zijn dierbare zoon Jezus Christus die daardoor onze wonden, pijn en zorgen op zich heeft genomen. (Jesaja 53:4, Psalm 147:3, 1 Petrus 5:7).
 • Geef uw wonden, pijn en zorgen in de handen van Jezus: Vasthouden aan angst, pijn, zorgen etc. blokkeert de helende kracht van de Heilige Geest in uw ziel. (Lukas 4:18-19, Matteüs 11:28-30).
 • Wees u bewust van Gods liefde voor u: Kennis van de ware aard van onze hemelse Vader zal ons helpen Hem te vertrouwen en ons open te stellen, zodat we de genezing kunnen ontvangen waarin de Heilige Geest zal voorzien. Zou Christus nadat Hij voor onze zonden is gestorven ons de genezing van onze verwonde ziel onthouden? (Romeinen 5:8, 8:32, Johannes 15:13, 17:23). Het is absoluut essentieel om te leren en te realiseren welke liefde onze hemelse Vader voor ons heeft. Zonder kennis van Gods liefde voor ons kunnen we niet worden vervuld met Zijn volheid. (Efeziërs 3:17-19).
 • Realiseer u Gods wil voor uw gedachten en ontvang het!: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid (angst) gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.  (2 Timoteüs 1:7). Misbruik, trauma’s, angst en pijn zijn werken van de duivel. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te vernietigen en om Zijn kinderen in de volheid en heelheid te herstellen waarvoor zij zijn bedoeld. (Handelingen 10:38, Lukas 4:18-19). Hij wil uw ziel bevrijden van alle schade die deze heeft opgelopen (Psalm 23:3)
 • Vergeef diegenen die u pijn hebben aangedaan: Onvergefelijkheid zal de helende kracht van de Heilige Geest in u verhinderen of blokkeren. Het zal u gevangen houden en u scheiden van Gods vergeving en helende kracht en bevrijding. Onvergefelijkheid is een dodelijk gif wat ons overgeeft in de handen van kwade geesten die ons zullen kwellen. Onvergefelijkheid zal tot bitterheid in uw leven leiden. (Markus 11:25-26, Matteüs 18:32-35, 1 Johannes 2:11, Hebreeën 12:15). Andere vergeven zal de helende kracht van de Heilige Geest in ons leven vrijzetten! Dit staat natuurlijk los van uw eeuwig heil (wedergeboorte), wat puur genade is en niet gebaseerd op wat dan ook van onze kant, dan alleen geloof.
 • Realiseer wie u bent in Christus Jezus:Het bewustzijn van onze identiteit in Christus is van vitaal belang voor ons genezingsproces. In Christus bent u een nieuwe schepping, bevrijd van de duisternis van uw verleden, uw zonden zijn vergeven, en vrijheid en heelheid zijn uw deel dankzij het bloed dat Jezus voor u aan het kruis vergoot. U bent overgeplaatst in Zijn wonderbaar licht! Wij zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten (Efeziërs 2:6). In Christus leeft de volheid van God in het menselijk lichaam (Colossenzen 2:9-10). Wij, die nog leven in ons aardse lichaam zijn medeburgers met alle heiligen (die in Christus ontslapen zijn) en de engelen (Gods huisgenoten) in het geestelijk Koninkrijk  (Efeziërs 2:19-22).
 • Stop met het voeden van leugens, onzekerheid, schuld en pijn (Jezus nam uw pijn!): Het is absoluut van vitaal belang om niet te luisteren en geen aandacht te geven aan de stem van de duivel in onze gedachten. Gods woord verteld ons dat we elke gedachte onder de gehoorzaamheid van Christus moeten brengen. (2 Korintiërs 10:4-5). En pas op voor veroordeling en angst. Deze komen beide van de duivel. Satan is al meer dan 2000 jaar onze aanklager niet meer! (Romeinen 8:33-34, Openbaring 12:10).
 • Vergeef uzelf en zie uzelf zoals God u ziet: Uzelf vergeven is een belangrijke stap die we moeten nemen op de weg naar innerlijke genezing en bevrijding. Als u continue uzelf blijft beschuldigen en pijnigen met uw fouten uit het verleden, nadat het bloed van Christus u heeft gereinigd, dan ontkent u in werkelijkheid het werk van Jezus aan het kruis voor u. Hier volgen een paar mooie Bijbelgedeelten om over te mediteren: (Psalm 103:12, Romeinen 5:1, Jesaja 43:25, Hebreeën 10:22, Kolossenzen 1:22-23).
 • Spreek de pijn aan en draag het over in de handen van Jezus: Tot slot, ga naar de pijn, naar de emotionele wonden die in u opgesloten zitten en confronteer ze met de helende liefde van Christus. Gebied de innerlijke pijn, pijnlijke herinneringen en emotionele conflicten u te verlaten in de naam van Jezus, in de wetenschap dat Jezus heeft betaald voor uw emotionele wonden, pijn en zorgen.
 • De volgende stap is bevrijding van kwade geesten: Deze geesten moeten worden geconfronteerd met en worden uitgedreven in de naam van Jezus. U kunt dit zelf doen of samen met iemand die ervaring heeft met bevrijdingspastoraat. Als u sterke demonische reacties ervaart van onderstaand gebed, of de boze geesten komen er niet uit, is het aan te bevelen iemand in te schakelen met ervaring op dit gebied. Als u nog niet in Jezus Christus geloofd moet u Hem eerst accepteren als uw Heer en Zaligmaker. Een eenvoudig zelf-bevrijdingsgebed gaat als volgt: Ik kom nu in het geweer tegen alle onreine geesten die mijn gedachten, wil en emoties beïnvloeden en ik neem de autoriteit over deze geesten in de machtige naam van Jezus Christus. Ik gebied al deze geesten, uit elk onderdeel van mij, om uit mij te komen en mij te verlaten in Jezus naam! GA UIT!

 

4.2 Nadere uitwerking van het afbreken van bolwerken.

 • Voorbeeld van een bolwerk (emotionele blokkade) aan het werk: Een kindje van vier jaar, heeft een nare ervaring met een kat. Laten we zeggen dat het door een kat wordt gekrabd. Deze ervaring wordt vervolgens bewaard. De informatie die bewaard wordt, is dat alle katten krabben. Deze ervaring wordt heel diep van binnen bewaard. Vanaf nu is dit kindje bang voor alle katten. Als dit kind volwassen is geworden is er nog steeds dit bolwerk. Met uw verstand weet u natuurlijk dat niet alle katten krabben. Maar, als er een kat in de buurt is, is er diep van binnen altijd weer angst. Het lukt u bovendien niet, om dit gevoel “uit te zetten”. Het wapen van satan in dit geval is angst, wat natuurlijk niet van God is, want God is een God van vrede.
 • De twee belangrijkste bolwerken: 1. Een verkeerd beeld hebben van God en hoe Hij ons ziet: Mensen die God zien als een strenge opdrachtgever leven met een onnatuurlijke angst voor God. Natuurlijk is er de “vreze” des Heren, wat iets is als een heilig respect voor Hem. Echter onze vijand, de duivel wil ons in angst laten leven en doen geloven dat onze God een strenge, wrede en kille God is die op afstand staat en ons laat vallen als we weer eens in de fout gaan. Mensen die vinden dat zij een onvergefelijke zonde hebben begaan hebben bijna gegarandeerd dit bolwerk (misvatting). Dit bolwerk kan zijn ontstaan door een natuurlijke vader die zijn vaderrol niet of onvoldoende op een verantwoorde manier heeft vervuld. 2. Een verkeerd beeld hebben van uzelf: Mensen die hieraan lijden hebben vaak moeite met het accepteren van de “nieuwe mens” die zij zijn in Christus en hebben vaak een laag zelfbeeld (zelfvertrouwen). Zij begrijpen niet werkelijk wat Christus voor hen heeft gedaan en hoe dat toe te passen in hun eigen leven. Veel voorkomende symptomen van dit bolwerk zijn: schuldgevoelens als “zijn mijn zonden wel echt vergeven?” en een laag geestelijk vertrouwen (voelen zich zondaars, geen heiligen). Door dit zwakke geestelijk vertrouwen zullen we al te zeer blijven tobben met het strijden tegen de zonden, want Jezus zegt dat we naar Zijn woord dit bolwerk mogen afbreken: U zult vrij zijn van de macht die de zonde over u heeft (Johannes 8:31-35). Breek dit bolwerk af en ervaar de vreugde van de Heer!
 • Symptomen van bolwerken: Ik voel me eenzaam. Ik voel me afgewezen. Ik voel me depressief. Ik ben bang voor (mijn) emoties. Ik voel me niet begrepen. Ik ben bang voor…… Ik kan moeilijk relaties leggen. Ik heb mensenvrees. Ik loop steeds op mijn tenen. Ik zit vol met onrust. Ik ervaar God niet. Ik durf geen fouten te maken (perfectionistisch). Ik voel me slecht. Etc.
 • Hoe breek ik bolwerken af? Bolwerken zijn ontstaan en handhaven zich door misleiding (leugens en valse waarheden). Het natuurlijke medicijn is om Gods waarheid er tegenover te stellen. U confronteert de leugen van de vijand met de waarheid van God, dat is het woord van God (de bijbel). Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Korintiërs 10:4-5). U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden (Johannes 8:32). Bestudeer Zijn woord en zoek Bijbelteksten om deze te plaatsen tegenover de specifieke bolwerken (leugens) in uw leven. Als u bijvoorbeeld moeite heeft met de vergeving van uw zonden, proclameer dan: Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd (Psalm 103:12).

 

4.3 Nadere uitwerking van rechtsgronden wegnemen. 
We onderscheiden de volgende rechtsgronden:

 • Zonden (in het bijzonder doelbewuste zonden): Als we zonden toestaan geeft dat de vijand het legale recht (rechtsgronden) om ons te beïnvloeden, lastig te vallen, op wat voor manier dan ook. Satan is de overste van deze wereld en we geven dan een stukje terrein weg. Als iemand onreine gedachten toestaat kan dit de deur openen voor een demon van lust, wat weer eventueel kan leiden tot overspel, etc. De vijand begint ons te verleiden met verkeerde gedachten, als wij het accepteren en er een gewoonte van maken, opent dit weer de deur voor de vijand om voorwaarts te bewegen, en tenslotte achter de verkeerde gewoonte die gaat ontstaan vormt zich een demonische dwang welke niet gemakkelijk meer is te weerstaan, etc. Zonden opent de deur naar demonen, die duwen ons in de richting van meer zonden, wat de deur weer wijder open zet voor meer demonen. De oplossing? Berouw! Hardop uw zonden belijden (benoem ze één voor één) en berouw tonen over uw zonden. In 1 Johannes 1:9 lezen we dat we onze zonden moeten belijden. Als we de zonden niet belijden maar verbergen voor God blijft deze zonde in ons leven. We moeten onze zonden belijden om vergeving te ontvangen.
 • Ziel-banden: Het is mogelijk dat twee personen geestelijk met elkaar zijn verbonden. Het huwelijk is een mooi voorbeeld van een goddelijke ziel-band. Een veel voorkomende en destructieve ziel-band word gevormd tijdens overspel of ontucht. 1 Korintiërs 6:16 waarschuwt ons geen seksuele  gemeenschap te hebben met een prostitué om dat we dan één vlees (geestelijk, ziel-band) met die persoon worden. Deze ongoddelijke ziel-band is als een koord tussen twee personen die demonen kunnen gebruiken in hun voordeel om van de ene persoon naar de andere over te steken. De oplossing? Berouw en het verbreken van de ziel-band. Eerst uw specifieke zonde belijden die deze ziel-band heeft veroorzaakt. Dan kunt u uw autoriteit in Jezus gebruiken om deze ongoddelijke ziel-band te verbreken. U kunt zoiets zeggen als: In de naam van Jezus herroep en verbreek ik nu alle onheilige ziel-banden die zijn ontstaan tussen mijzelf en …… door de daad van overspel. Andere ziel-banden kunnen zijn ontstaan bijvoorbeeld door ongezonde relaties als bijvoorbeeld zo sterk aan je ouders hangen dat je hun advies boven Gods advies stelt. Hiervoor geld dezelfde oplossing. Ook een object (bijvoorbeeld een geschenk) ontvangen uit een zondige relatie kan een ziel-band veroorzaken. Als de gift onheilig is of demonisch (occult), gooi het weg. Recent heb ik ervaren dat het laten maken van een tatoeage (in een occulte omgeving, door vaak een occult persoon) ook een ziel-band kan creëren, met alle negatieve gevolgen van dien.
 • Demonische geloften (eed): Een demonische gelofte kan als een geestelijk handtekening worden gebruikt door de vijand om rechtsgrond in ons leven te claimen. Zo’n belofte kan bewust of onbewust zijn gedaan. Als u zich aansluit bij een occulte gemeenschap en een gelofte doet, doet u dat bewust. Als u als kind uit nieuwsgierigheid meedoet aan glaasje draaien kan dit een onbewuste handeling zijn geweest. Ook dan kan er een rechtsgrond voor satan ontstaan. De oplossing? Bekering, hardop herroepen, zonden belijden en Gods vergeving zoeken.
 • Onvergefelijkheid: Reeds behandeld bij 3.1. In mijn ervaring met het bevrijdingspastoraat heb ik gemerkt dat vergeving een absolute voorwaarde is om te worden bevrijd. Een bevrijdingssessie heeft geen nut als er niet eerst is vergeven!
 • Zonden uit het voorgeslacht: Als u zich inlaat met diepere zonden of het occulte, opent u niet de deur voor demonen in uw eigen leven, maar ook in het leven van uw kinderen en kleinkinderen (Exodus 20:5, Johannes 9:2, Exodus 34:7, Klaagliederen 5:7, Psalm 17:14). Als uw ouders, grootouders of uw voorgeslacht zich hiermee hebben ingelaten, dan is het een goed idee om deze zonden te belijden (naar uw beste kunnen,….. God kent uw hart), en God om vergeving hiervoor te vragen (Leviticus 26:40-42, Jeremia 14:20). Zelfs als u persoonlijk niet schuldig bent aan deze zonden, kunnen ze vloeken in uw leven hebben veroorzaakt en deze moeten worden verbroken in de machtige naam van Jezus. Dit zien we bijvoorbeeld in het volgende vers: Red mij uit hun greep. Geef ze hun verdiende loon, bedelf ze onder uw straffen, stort die uit over hun kinderen, laat hun kleinkinderen er nog onder lijden (Psalm 17:14 GNB). U bent niet verantwoordelijk voor de zonden van uw voorouders (Ezechiël  18:19-20), maar heeft wel last van de consequenties. Als uw ouders en voorouders dezelfde problemen, ziekten etc. ervaren in hun leven als u, is dit vaak een teken dat zonden uit het voorgeslacht een rol spelen. De oplossing? De rechtsgronden zijn al verbroken! Als er nog kwade geesten zijn achtergebleven dienen deze te worden uitgedreven.
 • Afwijzing in uw kinderjaren: Veel demonische gebondenheid is veroorzaakt tijdens de kinderjaren. Als ouders bijvoorbeeld zich afwijzend naar hun kind opstellen, kan een geest van afwijzing binnenkomen. De oplossing? Als u bent afgewezen door uw ouders of iemand anders, dient u een bewuste keuze te maken deze persoon te vergeven en de pijn in uw hart vrij te geven aan Jezus. De geest van afwijzing dient te worden weggestuurd.
 • Zwakten: Zwakten als een emotionele schok, trauma’s, angstige ervaringen (tijdens uw kinderjaren) etc. verzwakken ons geestelijk of emotionele systeem en geeft de mogelijkheid aan de vijand zich aan ons te binden. Dit geld ook voor overmatig alcohol gebruik, drugs etc., dit verlaagt ook onze weerstand, demonen maken gebruik van onze zwakten, nemen gretig intrek en slaan hun kamp op. De oplossing? Als er bitterheid bij u is (omdat iemand u iets heeft aangedaan), dient u de persoon die u beschadigd heeft te vergeven en zelf vergeving te vragen dat u bitterheid in uw hart tegen deze persoon heeft gedragen (gehuisvest). Als het door uw eigen zonden (drank, drugs) is ontstaan dient u uw zonden te belijden. Als demonen zijn binnengekomen door traumatische ervaringen (buiten uw schuld), bijvoorbeeld incest, dan hebben zij 100% misbruik van de situatie gemaakt en u kunt ze bevelen u te verlaten in de naam van Jezus.
 • Uitgesproken zelfvervloekingen: De woorden die we zeggen hebben draagkracht in de geestelijk wereld, de bijbel zegt dat we moeten zegenen en niet vervloeken en dat onze tong de kracht van leven en dood heeft. Als u achteloos zegt: “ik wou dat ik dood was”, een demon zou u kunnen horen en tot God zeggen “kijk, zij wil dood”! en de geest van de dood komt in u. De oplossing? Neem terug wat u over uzelf hebt uitgesproken, herroep het. Belijd de zonde van deze uitspraak en verbreek de vloek in Jezus naam.
 • Satanisme en het occulte: Herroep elke bekende demon die uitgenodigd is (ook geleide geesten) en elke interesse en betrokkenheid in de occulte wereld.

 

4.4 Nadere uitwerking van het uitdrijven van demonen.
Hierover is reeds voldoende beschreven in dit stuk.

5. Bevrijdingschecklist. 
In het algemeen is het goed voor de persoon die bevrijding wenst om de checklist in te vullen om inzicht te krijgen in de achtergrond van de persoon, de aard van de gebondenheid, de wortel of bron van het probleem, alsmede de rechtsgronden, bolwerken en welke kwade geest dan ook die de persoon gebonden houdt. Lees eerlijk en open deze lijst van symptomen door. Als u één of meerdere van deze symptomen hebt, geef dat dan aan in de zijlijn. Wees eerlijk en openhartig, breng alles in het licht voor God. U bent degene die volkomen bevrijd wil worden. De eerste stap tot bevrijding is een eerlijke erkenning van het probleem. Bid ook dat de Heilige Geest alles zal openbaren en aan het licht zal brengen wat nodig is te weten voor een blijvende bevrijding (1 Korintiërs 2:10).

5.1 Top tien vragen om te stellen.
Bij het proberen om de bron of wortel van een gebondenheid te lokaliseren, kunnen deze top tien vragen zeer behulpzaam zijn en veel tijd besparen. Beschouw dit als een miniatuur bevrijdings-vragenlijst. 


1

Met wat voor soort gebondenheid word u geconfronteerd (Angst, depressie, stemmen in uw gedachten, mentale ziekte, lichamelijke ziekte, geestelijke kwelling, lichamelijke kwelling etc.). Het is altijd belangrijk om duidelijk het probleem te identificeren, zodat u precies weet waar u mee te stellen heeft.

2

Weet u nog wanneer de gebondenheid is begonnen?  Wat gebeurde er rond de tijd dat deze gebondenheid is begonnen? Vele gebondenheden kunnen gemakkelijk worden herleid uit één of meerdere bijzondere ervaring in uw leven.Als het u lukt de persoon te laten herinneren wanneer precies de gebondenheid begon, zullen ze zich waarschijnlijk herinneren wat er is gebeurd dat het probleem in de eerste plaats heeft 'geactiveerd'.

3

Ziet u openingen waardoor  de gebondenheid wellicht in uw leven is gekomen? Geef de persoon die u begeleid een kans om te zien of ze wellicht met iets komen. Wellicht komen ze met helemaal niets, wellicht hebben ze het helemaal verkeerd, maar het is zeker het proberen waard.

4

Bent u of uw voorouders betrokken geweest bij het occulte of valse religies? Met inbegrip van geheime genootschappen zoals de Vrijmetselarij en ook zoeken naar occulte macht of kennis van anderen, zoals toekomstvoorspelling, enz. Talloze gebondenheden zijn geworteld in een soort van occulte betrokkenheid, hetzij door de persoon zelf, soms door hun (seksuele) partner(s), of door hun voorouders.Valse godsdiensten zijn ook een rode vlag.Vrijmetselarij is een wel bekende oorzaak voor het plaatsen van mensen onder demonische gebondenheid.

5

Heeft u (voor)ouders, familieleden of (ex) seksuele partner(s) die hebben te kampen met soortgelijke problemen of gebondenheid? Dit is een goede manier om te onderzoeken of er kwade geesten zijn gekomen via een generatievloek, ongerechtigheid, of een ziel-band uit een onheilige seksuele relatie.

6

Hoe kijkt u naar uzelf? (Voelt u zich schuldig, laag zelfbeeld, veel zelfvertrouwen, etc.). Dit kan uw problemen helpen onthullen met schuldgevoel, bolwerken, afwijzing, zelf-afwijzing, enz.

7

Is er iets in uw leven op dit moment, wat lastig of moeilijk is voor u? Dit is een uitstekende opening om een gesprek te starten om hen te helpen delen wat er in hun omgaat, en kan een prima manier zijn om de strijd waarmee zij mentaal en geestelijk worden geconfronteerd te onthullen.

8

Voelt u zich geliefd en geaccepteerd door God voor wie u bent? (Wees eerlijk!). Dit is een prima manier om een veel voorkomend bolwerk te identificeren.Veel mensen zien God niet als een liefdevolle Vader, en het belemmert hen een gevoel van Gods liefde in hun leven te ervaren, waardoor de duivel veel ruimte krijgt om er een puinhoop van te maken.

9

Welke dingen of ervaringen hebben uw leven negatief beïnvloed? (Traumatische ervaringen, diepe zonden, slechte relaties, enz.). Uitzoeken welke zaken het leven van een persoon negatief hebben beïnvloed kan onthullen welke ingangen de duivel heeft gebruikt in hun leven.Slechte relaties kunnen leiden tot verbittering en ertoe leiden dat mensen emotioneel worden opgefokt vanbinnen.Onvergefelijkheid is een bekende manier voor een persoon om te worden verontreinigd, dat is een open deur naar de duivel. Diepere zonden kunnen al dan niet naar de achtergrond van de persoon zijn verdrongen en wellicht vergeten. Als de persoon nog steeds zichzelf beschuldigd van deze zonde, dan zouden ze goed doen deze zonde te belijden, het achter zich te laten, Gods vergeving ontvangen, alsmede zichzelf vergeven..Een schoon geweten is belangrijk voor de geestelijke vrijheid van een persoon, maar als een persoon niet bereid is om zichzelf te vergeven, zal hun geweten worden weerhouden om te kunnen worden gereinigd.

10

Hoe was uw relatie met u ouders en/of verzorgers toen u opgroeide? Veel gebondenheden beginnen in de kindertijd, omdat een kind veel meer gevoelig is en gemakkelijker beschadigd raken dan volwassenen.Als een persoon een ruwe opvoeding heeft gehad, kan dit resulteren in een hoop onopgeloste problemen later in het leven.Alle gekwetste gevoelens tegenover de ouders dienen in de openheid te worden gebracht, beleden, en vergeven.

5.2 Complete checklist.

 

1. De gebondenheid

1

Wanneer is deze gebondenheid begonnen?

2

Welke bijzondere dingen hebben plaatsgevonden (of heeft u gedaan) toen deze gebondenheid begon?

3

Als deze gebondenheid is begonnen toen u nog een kind was: Heeft u (voor)ouders die het slachtoffer zijn geweest van een soortgelijke vorm van gebondenheid?

4

Met wat voor soort gebondenheid word u geconfronteerd (Angst, depressie, stemmen in uw gedachten, mentale ziekte, lichamelijke ziekte, geestelijke kwelling, lichamelijke kwelling etc.. Wees zo gedetailleerd mogelijk.)

5

Wat zijn de dingen die uw leven hebben beïnvloed? (Overlijden ouders, trauma, een bepaalde situatie die uw leven veranderde, “iets” dat u heeft veranderd.)

 

 

 

2. Achtergrond van uw (voor)ouders

1

Heeft u (voor)ouders die hebben te kampen met soortgelijke problemen of gebondenheid?

2

Is uw gebondenheid begonnen als kind en is er geen aanwijsbare reden voor?

3

Heeft u broers en zussen die last hebben van soortgelijke gebondenheid of kwelling?

 

 

 

3. Ziel-banden

1

Bent u betrokken geweest bij buitenechtelijke seks? Bent u aangetrokken tot een ex-minnaar? Heeft hij of zij een goede / geestelijke invloed op u?

2

Bent u gescheiden?

3

Voelt u een ongewone aantrekkingskracht tot een vroegere vriend, vriendin of minnares (die natuurlijk niet goed voor u is)?

4

Heeft u zich door iemand laten domineren, beheersen of dat anderen de keuzes voor u maakten?

5

Heeft u ooit een bloedverbond met iemand gesloten?

6

Heeft u ooit beloften gedaan of overeenkomsten met iemand gesloten met de bedoeling om de relatie te versterken of om verplichtingen met iemand aan te gaan?

7

Zijn er goddeloze relaties in uw verleden waar geschenken werden uitgewisseld? (Houd u vast aan een geschenk van iemand waar u overspel mee had, enz.)

8

Heeft u ooit een goddeloze relatie gehad met een dier?

9

Heeft u foto’s in uw bezit van iemand waarmee u een goddeloze ziel-band (overspel etc.) mee heeft of had?

 

 

 

4. Relatie met uw ouders

1

Hoe denkt u over uw ouders?

2

Hoe zou u uw kindertijd willen omschrijven?

3

Voelde u zich sterk met uw ouders verbonden toen u opgroeide? Zo niet, waarom?

4

Hoe zou u uw relatie met uw ouders willen omschrijven? Was het goed, slecht of heel kil?

5

Heeft u afwijzing door uw ouders gevoeld?

6

Was een van uw ouders overdreven passief of juist overheersend?

7

Zijn uw ouders gescheiden? Hertrouwd?

8

Hoe zou u de relatie met uw broers en zussen willen omschrijven toen u opgroeide?

9

Bent u geadopteerd?

 

 

 

5. Afwijzing en misbruik

1

Waren uw ouders getrouwd toen zij seksuele gemeenschap hadden waaruit u bent ontstaan? Was u het juiste geslacht wat zij wensten (jongen of meisje)? Hebben uw ouders u niet gewild, of dat u anders was (geslacht etc.) of om wat voor reden dan ook? Zo ja, licht dit toe.

2

Heeft u zich afgewezen gevoeld als kind? Afgewezen als een volwassene? Zo ja, door wie? Leg uit.

3

Bent u misbruikt? Op wat voor manier (emotioneel, geestelijk, lichamelijk, seksueel etc.) en door wie?

4

Bent u afgewezen door uw collega's, klasgenoten, vrienden of de mensen om u heen?

5

Bent u ooit in de grond geboord, gekleineerd of belachelijk gemaakt? Zo ja, door wie? Leg uit.

6

Als u bent geconfronteerd met afwijzing of misbruik, hoe heeft u gereageerd? Voelt u dat u nog steeds een prijs hiervoor moet betalen? Zo ja, hoe dan?

7

Hoe reageert u op afwijzing op dit moment?

8

Wijst u uzelf af, vind u uzelf minderwaardig? Zo ja, waarom en op welke manieren?

 

 

 

6. onvergefelijkheid of bitterheid

1

Is er iemand waartegen u iets heeft? Is er iemand waartegen u moeite heeft om Gods liefde te tonen?

2

Heeft iemand u onrecht aangedaan, wat u nog niet oprecht vanuit uw hart heeft vergeven (Gedachten, gevoelens, emoties etc.)?

3

Hoe kijkt u naar uw broers en zussen, ouders, collega's, enzovoort? Heeft u nog  harde (wrok, haat etc.) gevoelens tegen hen?

4

Maakt u er een gewoonte van uzelf de schuld te geven voor alles? Bent u geobsedeerd door uw eigen fouten en voelt u zich overdreven schuldig hiervoor?

5

Zijn er dingen uit uw verleden die u heeft gedaan waar u heel erg spijt van heeft? Kunt u zich er overheen zetten wat u heeft gedaan?

 

 

 

7. Persoonlijkheid

1

Bent u een zeer positieve of negatieve persoon?

2

Heeft u veel zelfvertrouwen? Zo ja, waarom?

3

Heeft u een laag zelfvertrouwen? Zo ja, waarom?

4

Bent u dominant of heeft u graag de touwtjes in handen? Zo ja, naar wie en op welke manier? Waarom?

5

Bent u doelgericht (een doorzetter)? Zo ja, op welke manier?

6

Denkt u dat u altijd gelijk heeft en dat als iedereen alles deed wat u zei, deze wereld een betere plek zou zijn om te wonen?

7

Hoe behandelt u uw kinderen? Man? Bent u overheersend, passief, etc.?

8

Vind u het leuk als mensen naar u kijken (als u aandacht krijgt)?

9

Heeft u last van luiheid, gemakzucht?

 

 

 

8. Emotionele gezondheid

1

Streeft u ernaar (doet u er moeite voor) om te worden geaccepteerd? Zo ja, hoe heeft dit invloed op uw levensstijl? Door wie wilt u zich aanvaard voelen?

2

Heeft u voortdurend veel last van stress? Zo ja, waarom?

3

Voelt u pijn? Zo ja, door wie / wat en waarom?

4

Heeft u een goed gevoel over uzelf? Zo niet, waarom?

5

Voel u zich depressief? Zo ja, waarom? Wanneer is het begonnen? Hebben uw ouders of grootouders ook  geworsteld met depressie? Zo ja, weet u wanneer dat begon en waarom? Heeft u broers en zussen die ook worstelen met dit soort zaken? Denkt u dat uw gevoel van  depressie rationeel of irrationeel is?

6

Worstelt u  met de angsten? Zo ja, waar bent u bang voor? (Hoogtevrees, om te sterven, een hopeloos geval, faalangst, nooit trouwen, etc.)

7

Maakt u zich zorgen over dingen? Welke zaken maakt u zich druk over? Waarom?

8

Worstelt u met boosheid en woede? Heeft u een kort lontje?

9

Zijn er dingen waar u zich onzeker over voelt? Zo ja, toelichten.

10

Heeft u enig gevoel van zelfmedelijden of iets wat u erg vindt voor uzelf? Zo ja, waarom?

11

Heeft u gemakkelijk een hekel aan mensen? Zo ja, wat zou een persoon moeten doen zodat u een hekel aan ze krijgt?

12

Heeft u een irrationele (onwerkelijke) gevoelens? Zo ja, wat zijn ze?

13

Heeft u het gevoel dat er iets mis is met u?

14

Voelt u zich overmatig schuldig over iets? Is dit een voortdurend probleem?

15

Bent u erg verward en vergeetachtig? (Meer dan normaal).

16

Bent u op de hoogte van eventuele emotionele wonden die van invloed zijn geweest op u?

17

Heeft u zich ooit diep beschaamd over iets? Wat was het?

18

Heeft u in het verleden (of op dit moment) zeer moeilijke (deprimerende) omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat u het gevoel van hopeloosheid of depressiviteit ervaart?

19

Word u psychisch of lichamelijk gekweld met structurele vermoeidheid, pijn of terneergeslagenheid?

20

Heeft u neiging tot geestelijk zwerfgedrag, gevoelens van doelloosheid?

21

Bent u altijd een prooi van misleiding en mislukking en hebt u  ‘aanleg’ voor veel ongelukken?

22

Lijd u aan emotionele en geestelijke apathie (niet kunnen huilen of juist teveel)?

23

Maakt u veel grapjes om uw pijn te verbergen?

24

Hebt u het gevoel dat u zich aan anderen anders voordoet?

25

Geeft u zichzelf waarde door anderen te kleineren en te vernederen?

26

Heeft u gevoelens van diepe verworpenheid en verlatenheid en doet u zichzelf daarom altijd maar goed voor om de bevestiging en goedkeuring van mensen te krijgen?

27

Heeft u gevoelens van wanhoop en diepe eenzaamheid?

 

 

9. Wie bent u in Christus? En hoe ziet u God?

1

Hoe omschrijft u uw relatie met God?

2

Voelt u dat u niet goed genoeg bent om te voldoen aan Zijn normen?

3

Ziet u Hem als een liefhebbende vader, of als een dictator?

4

Bent u van mening dat alleen door het bloed van Jezus uw zonden zijn vergeven? Of voelt u dat u uw vergeving moet verdienen, op welke wijze dan ook?

5

Ervaart u Gods liefde in uw leven?

6

Heeft u het gevoel dat uw zonden zijn vergeven? Of voel u zich schuldig?

7

Voelt u zich overdreven schuldig in het dagelijks leven?

8

Denkt u door goede dingen te doen, u Gods liefde en acceptatie verdient?

9

Denkt u dat God boos is op u, of afwijzend naar u?

 

 

10. Gesproken vloeken, geloften en eden

1

Heeft u ooit iets negatiefs over uzelf gezegd in het verleden dat is uitgekomen? Bijvoorbeeld: "Ik ben ziek en moe ..." of "Als ik niet kan stoppen met snoepen, krijg ik suikerziekte!".

2

Hebben uw ouders, of iemand die gezag over u had, ooit een vloek over u uitgesproken? Bijvoorbeeld: “Je deugt nergens voor” of “Jij komt nooit van je schulden af” of “Jij bent zo stom”.

3

Heeft u ooit uit woede een belofte gedaan? Zo ja, welke? Bijvoorbeeld: "Ik laat me nooit meer door iemand gek maken!" of "Ik ben nooit meer te kwetsen!".

4

Heeft u ooit gewenst te sterven of gezegd “ik wou dat ik dood was”? Heeft u dit ooit gezegd?

5

Als u wat voor eed of gelofte ooit heeft gedaan, wat zijn deze dan?

 

 

 

11. Relaties

1

Heeft u veel vrienden? Wat voor mensen zijn dat?

2

Kost het u veel moeite om nieuwe mensen te ontmoeten of vrienden te maken?

3

Bent u sociaal uitgaand, of verlegen? Waarom?

4

Hoe zou u uw relatie met uw echtgenoot willen omschrijven?

 

 

 

12. Seksualiteit

1

Hebt u ooit onheilige seksualiteit bedreven? Wat voor soort? (Hoererij, overspel, sodomie, bestialiteit, met een kind, enz.)

2

Heeft u moeite (gehad) met lust, fantasie of onheilig seksuele gedachten? Zo ja, welke?

3

Bent u verslaafd (geweest) aan porno?

4

Heeft u homoseksuele gedachten en verlangens? Zo ja, heeft u tegen deze gevoelens gestreden?

5

Hoe voel u zich over uw seksualiteit? (Voelt u zich er vuil over, of voelt u het als een geweldige zegen door God aan u gegeven?)

6

Probeert u seks met uw echtgenoot te vermijden of bent u ongedurig? Geniet u van een gezonde seksuele relatie met uw echtgenoot? Hoe reageert hij of zij?

7

Bent u ooit verkracht of seksueel misbruikt?

8

Bent u ooit wakker geworden en voelde u een seksuele aanwezigheid van iemand? Er zijn demonen die mannelijke en vrouwelijke functies imiteren, en dit bij u seksueel stimuleren (buiten de normale 'natte droom').

9

Strijd u met masturbatie of heeft u dat gedaan?

10

Strijd  u of hebt u moeite met andere seksueel gerelateerde gedachten, verlangens, of gebondenheid, of heeft u dat gedaan?

11

Is er iets op seksueel gebied waar u zich voor schaamt?

 

 

 

13. Verslavingen

1

Heeft u een verslaving? Zo ja, welke? (Drugs, alcohol, roken, eten, seks, tv, enz.) Wanneer zijn deze begonnen?

2

Heeft er iemand anders in uw familie (broers en zussen, voorouders, enz.) een worsteling met een verslaving? Zo ja, welke? Wie?

3

Heeft u ooit een obsessie gehad, of momenteel voor iets? Zo ja, welke?

 

 

 

14. Valse godsdiensten

1

Voorbeelden van valse godsdiensten: boeddhisme, hindoeïsme, Mormonen Christian Wetenschappers, oosterse godsdiensten, enz.

2

Bent u ooit betrokken geweest bij een valse religie? Zo ja, waarom, wanneer en hoe lang? Hoe voel u zich nu over die overtuigingen?

3

Bent u ooit betrokken geweest bij geheime genootschappen zoals de Vrijmetselarij? Zo ja, hoe diep was u betrokken?

 

 

 

15. Het occulte en satanisme

1

Heeft u ooit interesse getoond in het occulte? Zo ja, op welke manieren?

2

Bent u nog steeds betrokken of aangetrokken tot het occulte?

3

Heeft u ooit interesse gehad in horror of thriller stijl films of romans? Bent u nog steeds aangetrokken tot deze dingen?

4

Heeft u ooit een gelofte aan de duivel gedaan? Zo ja, welke?

5

Gehuwd met satan?

6

Ooit een demon of Satan aanbeden?

7

Heeft u ooit een vloek over iemand uitgesproken?

8

Bent u op de hoogte van eventuele vloeken of spreuken over u? Zo ja, welke? Wie deed het?

9

Heeft u ooit aan glaasje draaien (Ouija bord) gedaan? Zo ja, waarom?

10

Bent u ooit lid geweest van een Coven (groep van 13 heksen)? Leg uit.

11

Heeft u ooit communicatie met de doden gehad? Leg uit.

12

Heeft u ooit aan iemand de toekomst voorspelt of iemand aan u?

13

Heeft u ooit horoscopen gelezen?

14

Bent u ooit betrokken geweest bij een “seance” (spiritistische zitting)?

15

Bent u ooit betrokken geweest bij, of het slachtoffer geweest van SRA (Satanisch Ritueel Misbruik)?

16

Bent u ooit gedoopt in een valse religie of een andere kwaadaardige doop? Zo ja, waarin bent u gedoopt? Wanneer?

17

Heeft u ooit een geleide geest gehad?

18

Bent u ooit betrokken geweest bij meditatie, yoga, karate, of gerelateerde activiteiten?

19

Was u of iemand in uw familie bijgelovig? Zo ja, wie?

20

Bent u ooit betrokken geweest bij astrale reizen? (uw geest buiten het lichaam treden)

21

Als u ooit een belofte of een eed heeft afgelegd, welke zijn dit dan? Waren hierbij ook offers en rituelen in het spel?

22

Heeft u ooit bloedverbond afgesloten? Zo ja, met wie (met inbegrip van personen, demonen en Satan) en voor welk doel?

23

Bent u ooit betrokken geweest bij automatische schrijven, tekenen of schilderen?

24

Bent u ooit betrokken geweest bij Yoga, transcendente meditatie, of soortgelijke activiteiten?

25

Heeft u ooit spirituele genezing geprobeerd uit een andere bron dan Jezus Christus? (New Age genezing, genezende energie, Reiki, acupunctuur, hypnose enz.)

26

Enige andere betrokkenheid bij het occulte? Leg uit.

27

Bent u helderziend?

28

Bent u ooit betrokken geweest bij het oproepen van geesten?

 

 

 

16. Onbeleden zonden

1

Zijn er nog onbeleden zonden waar u nog geen vergeving voor heeft gevraagd? (Meestal iets wat je hebt gedaan, waarvan u weet dat het verkeerd is, maar dit niet zal toegeven. Een abortus, stelen, enz. zijn enkele voorbeelden.)

2

Is er iets dat u van binnen verbergt dat u nog niet heeft bekend en beleden?

3

Voelt u zich overdreven schuldig over ding(en) die u hebt gedaan in het verleden? Zo ja, welke?

 

 

17. Vervloekte objecten

1

Heeft idolen, occulte ringen, of iets dat kwade spirituele waarde zou kunnen bevatten in uw huis? Zo ja, welke? Eventuele voorwerpen die kwade spirituele waarde hebben moeten worden vernietigd.

2

Zijn er goddeloze relaties in uw verleden waar geschenken werden uitgewisseld? (Houd u vast aan een geschenk van iemand waar u overspel mee had, enz.). Deze dienen te worden vernietigd.

 

 

 

18. Ernstig trauma, misbruik en disassociatie

3

Bent u ooit blootgesteld aan extreme misbruik of een traumatische ervaring? Heeft dit  een enorme impact gehad op uw emotionele of mentale systeem? Zo ja, wat gebeurt er? Hoe is dit voor u?

4

Bent u ooit geassocieerd met Dissociative Identity Disorder (DID) of Multiple Personality Disorder (MPD)? (Meervoudige persoonlijkheids / identiteits stoornis).

5

Bent u op de hoogte van elke wijziging (andere delen) die u kunt hebben? (Zo ja, vertel me over hen).

6

Heeft u geheugenverlies van een bepaalde periode of gebeurtenis in uw leven?

7

Heeft u “onechte / onware” herinneringen aan dingen die echt niet hebben plaatsgevonden?

8

Heeft u ooit een auto-ongeval of andere traumatische situatie meegemaakt? Bent u ooit getuige van een drama (vreselijke gebeurtenis) geweest?

 

 

 

19. Zwakheden

1

Strijd u met onhebbelijke zonden? Zo ja, welke? Bent u bereid om te breken met deze zonden?

2

Bent u in gevecht met zwakke punten, zoals lust, woede, haat, etc.? Zo ja, welke? Weet u waar ze vandaan komen of hoe ze zijn ontstaan? Wilt u zich bevrijden van die zwakke punten?

 

 

 

20. Zwangerschapsproblemen

1

Heeft u ooit iets gezegd in de trant van: "Ik zal nooit kinderen krijgen"?

2

Heeft u ooit een abortus of een poging tot gedaan?

3

Heeft u ooit incest of goddeloze seksuele betrekkingen met iemand gerelateerd aan u gehad? (Zie Leviticus 20:19-21, aangezien dit kan leiden tot een vloek op u die moet worden verbroken)

 

 

 

21. Overige zaken om te onderzoeken

1

Heeft u ooit drugs geprobeerd? Zo ja, hoeveel, en hoe heeft dit u beïnvloed? Waarom heeft u drugs gebruikt?

2

Heb je ooit nagedacht over of een poging tot zelfmoord gedaan?

3

Heeft u lichamelijke of geestelijke handicaps, ziekten of aandoeningen? Leg uit.

4

Wilt u en bent u bereid om te worden bevrijd? Bent u bereid om afstand te doen van deze kwade geesten en misschien een aantal wijzigingen in uw levensstijl aan te brengen om uw bevrijding vast te houden?

5

Heeft u ervaring met ongewone verwarring die op u komt als u probeert te bidden en de bijbel te lezen?

6

Van wat voor soort muziek houdt u?

7

Hebt u eerder genoten van hard rock, metal, dead metal, alternatieve, Rap, New Age, of enige andere vorm van wereldse muziek? (Geef een paar voorbeelden van artiesten en nummers).

8

Heeft u ooit nachtmerries gehad of rare ervaringen in de nacht, terwijl u zogenaamd slaapt?

9

Bent ooit in een trance geweest of met uw geest uit uw lichaam getreden?

10

Heeft u ooit een dood lichaam aangeraakt of gekust? Zo ja, uitleggen wie en waarom en wat gebeurde er daarna.

11

Denkt u dat u op een of andere manier uw eigen vergeving moet verdienen? Bent u verbaasd dat uw zonden werkelijk zijn vergeven - allemaal? Bent u op de hoogte van eventuele tekenen van wettisisme of religieuze geesten (bolwerken) die in u actief zijn?

12

Heeft u lichamelijke onvolkomenheden of ziekten? Zo ja, welke?

13

Heeft u ooit een andere soort rare ontmoeting met de spirituele wereld gehad?

14

Heeft u ooit uzelf gepijnigd of verminkt (gesneden, sigaretten op uw lichaam uitdrukken etc.)

15

Heeft u wel eens stemmen gehoord in uw hoofd?

16

Heeft u ooit een tatoeage laten plaatsen?

6. Ons vaste voornemen.
Wij geloven in bevrijdingspastoraat dat de macht en de kracht van God manifesteert met blijvende vruchten. Wij geloven ook dat we vastbesloten moeten zijn om Jezus te volgen, om een heilig leven te leiden en anderen te vergeven, zoals beschreven: ….dat wij, bevrijd van onze vijanden, hem zouden kunnen dienen, zonder vrees, toegewijd en oprecht, ons leven lang (Lukas 1:74-75). Dit moet ons verlangen zijn en ons vast voornemen!! Naast het feit dat God gewoon compassie met ons heeft en ons wil genezen en bevrijden geeft Lukas 1:74-75 ook duidelijk Gods doel aan met bevrijding: Hem ongehinderd toegewijd zijn (zie ook 2 Korintiërs 7:1, 1 Johannes 3:3, 1 Tessalonicenzen 4:3-7, 5:23).

7. Wat als de bevrijding niet direct zichtbaar wordt? 
Vrijheid moet worden bevochten en in stand worden gehouden. Het vasthouden van uw vrijheid en positie in Christus Jezus na een bevrijdingssessie is een groeiproces met vallen en opstaan en zeker niet altijd gemakkelijk. De bevrijdingssessie is veelal wel het omkeerpunt. Het is als een soort ouderwetse kerkklok waar de koster stopt met aan het touw te trekken, echter er volgen nog wat slagen, langzaam sterft het geluid weg, worden de slagen minder krachtig, duren de tussenpozen langer en uiteindelijk ervaart u de volledige stilte en rust.

In ieder geval: vechten, de bevrijding vasthouden, in de bevrijding blijven staan! Zelf heb ik na een gebedsgenezing, drie weken moeten vechten om stand te houden tegen enorme maagpijnen en aanvechtingen. Er is geen twijfel, Jezus is de bevrijder, wij hebben het in Zijn naam gedaan en onze taak serieus opgenomen met de juiste motieven. Bevrijd is bevrijd!

Bevrijdingspastoraat zou ook opgevat kunnen worden als een “quick win”, zo van even snel regelen. Dat is geenszins het geval, er is namelijk ook een andere weg voor bevrijding: Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren (Openbaring 22:3). Als het Koninkrijk van God, wat al op aarde is begonnen als een geestelijk Koninkrijk, gestalte krijgt in ons, gaat soms de vloek gewoon weg. Ik heb dat ook wel ervaren. Er zijn twee wegen van bevrijding. Bevrijdingspastoraat en levensheiliging sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. In beide processen ervaren we vaak strijd en zullen we in de overwinning moeten blijven staan. Het is een weg van geduld, strijd, vertrouwen, uithoudingsvermogen etc. De volgende teksten uit Jacobus spreken hiervan: Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig. (Jacobus 5:10-11). Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming (in de Engelse vertaling “ready for anyting”). (Jacobus 1:2-4). Wie overwint komen al deze dingen toe (Openbaringen 21:7).

Lijden is een strijd. Dat is waarom we spreken over "beproevingen" en "testen". Zelfs als we de doeleinden en beginselen van het lijden begrijpen, en we kennen de beloften van Gods liefde en zorg die in Zijn woord worden aangedragen voor de behandeling van het lijden, is omgaan met de beproevingen van het leven nooit gemakkelijk, omdat het lijden pijn doet. De bijbel leert ons ook dat dit leven verbonden is met lijden: En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister (Romeinen 8:17). Zie ook Filippenzen 3:10, 1 Petrus 4:1, 13, 16. Leer hiermee ook op een Bijbelse manier mee om te gaan: Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13)God grijpt vaak niet in bij het lijden hier op aarde omdat dit ons domein is (Psalm 115:16), Hij heeft dit aan ons gedelegeerd, God is een gentleman en respecteert ons domein. Tegelijkertijd heeft Hij zoveel ter beschikking gesteld om in gehoorzaamheid de zegeningen van Zijn Koninkrijk op aarde, nu al te proeven en beërven.

8. Instructie om de bevrijding vast te houden:
Vrijheid is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord! Het geweldige van één van de Bijbelse elementen is dat we met één commando “in de machtige naam van Jezus Christus” vloeken kunnen verbreken en de greep van de donkere geestelijke wereld op ons. Recent heb ik een bevrijding mee mogen maken, waarbij iemand bevrijd is van stemmen in het hoofd. Geweldig om deze demonen te zien vertrekken. Maar er is wel gelijk werk aan de winkel om verder vervuld te raken met Gods Geest, Zijn woord, de wapenrusting aan te trekken, vrucht te dragen etc.

 • Bid voortdurend om de heilige geest, om de geestelijke wapenrusting en om bescherming.
 • Als er aanvallen komen: Blijf in de overwinning en bevrijding staan en stuur de aanval weg: Niets ervan, bevrijd is bevrijd!!
 • De vrijheid behoort u toe, zolang u voor de waarheid kiest en vaststaat in de kracht van de Heer.
 • Lees je bijbel, bid elke dag! Blijf verbonden aan de bron van levend water.
 • Dwaal niet en verwacht niet dat anderen de strijd voor u zullen strijden.

 

Het boek Efeziërs geeft mooi weer hoe we hier in kunnen staan: 1. Onze positie (hoofdstuk 1-3) 2. Aanvechting (hoofdstuk 4-5) 3. Geestelijke strijd, worstelen, en staande blijven in de positie waarin God ons heeft geplaatst, leren strijden in het geloof (hoofdstuk 6).

Actief deelnemen aan een lokale kerkelijke gemeente is essentieel om in uw bevrijding te blijven staan, te getuigen, vrucht te dragen, elkaar te bemoedigen, te versterken en indien nodig in liefde te vermanen. 

9. Samenwerking met de reguliere gezondheidszorg. 
Samenwerking tussen de geestelijke- en reguliere gezondheidszorg is van essentieel belang. Bijna al mijn “cliënten” zijn onder behandeling van een arts, psycholoog, gebruiken medicijnen etc. Een relaxte houding en balans is heel belangrijk. Zeker God is machtig, Hij realiseert bevrijdingen en wonderen van genezing, maar wij hebben ook onze eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. De medische wetenschap is een zegen. Je vertrouwd de Heer nog steeds als je naar een dokter gaat: Heer zegen het werk van de dokter en de werking van de medicijnen. Zelf ben ik van een “hernia diafragmatica” op het gebed genezen echter twee jaar later is dit bij nierstenen echt niet gebeurd. In beide gevallen was ik God dankbaar, voor zijn wonder en rechtstreeks ingrijpen en voor zijn wonder van de medische wetenschap (God is soeverein!). Tussen deze twee uitersten liggen een scala van opties en mogelijkheden en varianten welke denkbaar zijn. Jezus stuurde ook mensen die Hij had genezen naar de reguliere aardse dokters (priesters) om te laten vaststellen dat ze waren genezen (Lukas 5:14).  Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel (Markus 2:17). Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze (Lucas 10:34). Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij. (1 Timoteüs 5:23). Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn (verplegen).‘Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede (Psalm 41:4).


Daar is niemand als God, o Jesurun; Hij rijdt langs de hemel als uw helper en in zijn hoogheid over de wolken. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Omdat Hij de vijand vóór u verdreef en zeide: Verdelg! (Deuteronomium 33:26-27). De Here is mijn banier (Exodus 17:15).

Dit zegt deHEER, de God van Israël: Laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren (Exodus 5:1). Satan moet ons laten gaan, om te midden van een donkere wereld, feest te vieren en in vrijheid te leven, in de beschutting van Zijn Koninkrijk. Halleluja!

En vergeet nooit uw positie in Christus: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen (Genesis 3:15). Satan z’n kop is er af, vermorzeld 2000 jaar geleden door het bloed van het Lam, en wij lopen slechts een beetje mank. Dit staat in geen verhouding tot elkaar! Leef in de overwinning, welke door Christus voor ons is behaald!

Alive Ministries South Africa,
Kees